Promocija zdravja v Sloveniji

Za zdravje smo odgovorni sami   Prispevek se nanaša na promocijo zdravja, ki se kot obvezna dejavnost delodajalcev v okviru zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja najbolj izvaja na delovnih mestih, a tudi v drugih (javnih) okoljih. Definicija zdravja iz leta 1948 je vpisana v preambulo ustanovnega akta Svetovne zdravstvene organizacije. Pravi, da je zdravje…

Otroci s posebnimi potrebami – pravica do enakosti in prepoved diskriminacije

Otroci s posebnimi potrebami – pravica do enakosti in prepoved diskriminacije Prispevek govori o otrocih s posebnimi potrebami, ki so ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva Republike Slovenije. Kot navaja področni predpis, potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanje oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. Vprašanje,…

Nasilje nad ženskami v družini

Nasilje nad ženskami v družini Prispevek obravnava neprijetno, a izjemno pomembno temo, kjer še vedno vlada mnogo tabujev in neznanja, zato apeliramo na bralce, da vsebino posredujejo tistim, katerim menijo, da bi jim lahko pomagala. Najsplošnejša definicija nasilja je, da gre za kakršnokoli zlorabo moči enega človeškega bitja nad drugim z namenom nadvlade. Nasilje, njegove…

Po javni razpravi “UTD – pomisleki in izzivi”

Spoštovani! Za vas smo po javni razpravi “UTD – pomisleki in izzivi”, ki se je odvijala v torek, 21.2.2017 v Ljubljani z gosti, priznanimi slovenskimi intelektualci  (dr. Urban Boljka, Bernard Brščič, Branko Gerlič, Rok Kralj, Sebastjan Pikl), pripravili kratek povzetek vsebine razprave in nekaj sklepnih misli, priložili pa še seznam literature, ki bo zainteresiranim lahko…

Uveljavljanje dejanskih stroškov dela pri izračunu dohodnine študentov

Prispevek obravnava način uveljavitve dejanskih stroškov dela pri izračunu dohodninske osnove posameznika, študenta. Lahko rečemo, da je študentsko delo praktično edini vir zaslužka mladih v času šolanja, ki pa je že tako posredno ali neposredno obremenjen z različnimi prispevki, poleg tega se kot dohodek iz zaposlitve upošteva pri letni odmeri dohodnine posameznika, študenta. Kljub temu,…

Etično ravnanje uslužbencev državne uprave

Prispevek obravnava izsledke analize etičnosti zaposlenih v državni upravi. Etika je pomembna sestavina človekovega življenja, saj se z njo srečujemo praktično povsod, kjer imamo stik z drugimi ljudmi. Odnos posameznikov do etike je različen in je odvisen od vrste različnih dejavnikov; od njihove osebnosti, vzgoje, okolja, izobrazbe itd. Z vzpostavitvijo visokih etičnih meril ter upoštevanjem…

Upravni spor – postopkovni vidik

Upravni spor – postopkovni vidik  Upravni spor je sodni spor med strankami in upravno oblastjo in je naperjen zoper dejanja ter akte upravnih organov. Temeljna podlaga za urejanje pravil postopanja in odločanja v upravnem sporu je Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), smiselno in primerno pa ga dopolnjuje Zakon o pravdnem postopku. Upravni spor se vedno…

Spletno poslovanje fizičnih oseb z organi javne uprave

Prispevek opisuje na kakšen način si lahko fizične osebe s prevzemom t.i. »elektronske identitete« olajšamo vsaj nekatere izmed birokratskih aktivnosti. Če želimo denimo spremeniti spremeni naslov začasnega prebivališča ali urejati razne zadeve v zvezi z davki ali morda pridobiti podatke iz več državnih evidenc, lahko sedaj to naredimo tudi preko spleta. Za vas piše Barbara…

Vročanje v upravnem postopku

Prispevek obravnava dejanje vročanja kot ključni del nekega upravnega postopka. Marsikdo se ne zaveda pomena tega dejanja, vendar je prav vročanje tisti del upravnega postopka, ki je ključno za nastop (pravnih) posledic upravne odločbe. Vročanje je predstavljeno z vidika njegove urejenosti v slovenskem pravnem redu – glavna predpisa v naše primeru sta zagotovo Zakon o…

Upravni spor

Upravni spor    Sodna kontrola nad upravnimi akti in dejanji javne uprave s strani neodvisnih sodišč v temelju zagotavlja načelo pravne države in se izvaja z namenom omejitve samovoljnega in arbitrarnega ravnanje nosilcev oblasti (zagotavljanje načela delitve oblasti). Upravni spor predstavlja zunanjo sodno kontrolo zakonitosti dokončnih upravnih aktov izdanih v upravnem postopku. Za izvajanje so…

Vklopi razum, zahtevaj račun

V času ekonomske krize je veliko govora predvsem o javnih financah – država potrebuje sredstva za socialno varnost, zdravstvo, izobraževanje in ostala nujno potrebna področja, vendar pa denarja ni. Tako se je Slovenija podala v boj proti »črnim luknjam« kamor izginja nujno potreben denar in največja od teh je siva ekonomija. Eden od ukrepov je (bila)…

Davčno potrjevanje računov

V prispevku najdete zbir pomembnejših informacij o davčnem potrjevanju računov, uvedbi le tega v vaše poslovanje in o tem kako bo gotovinsko poslovanje potekalo po izteku leta 2015. Z 2. januarjem 2016 bodo morale organizacije (gospodarske družbe, zavodi, društva, samostojni podjetniki, ipd.) pri gotovinskih plačilih račune davčno potrjevati. Z drugimi besedami, za njih bo obvezna uporaba t.i. davčnih blagajn.…

Aktualne spremembe pri zaposlovanju tujcev v Republiki Sloveniji

Aktualne spremembe pri zaposlovanju tujcev v Republiki Sloveniji Prispevek obravnava analizo aktualnih sprememb zakonodaje s področja zaposlovanja in samozaposlovanja tujcev v Republiki Sloveniji in osvetljuje uporabo pravih postopkov za delodajalce, ki zaposlujejo tujce v svojem delovnem procesu. V prispevku so opisane spremembe, nov postopek in specifike ter v zaključku še nekaj besed o upravnih taksah…

Davčni vidik nagrajevanja prostovoljskega dela

Spoštovani, v zadnjem času smo prejeli več vprašanj na temo kako zakonito nagraditi prostovoljce v nevladnih organizacijah. Še posebej od sprejetja Zakona o prostovoljstvu se to področje še bolj širi in razvija, s tem pa tudi priložnosti za nagrade. A kako izplačati prostovoljcu nagrado zakonito in nenazadnje z davčnega vidika najbolj optimalno za prostovoljca in…

Promocija zdravja na delovnem mestu

Spoštovani delodajalci in delavci! Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje je na spletnih straneh objavil smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu – več informacij lahko najdete tudi na spletnih straneh Ministrstva za delo.     Kaj je Promocija zdravja na delovnem mestu? Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi,…

Pravica do pravnega sredstva

Pravica do pravnega sredstva Prispevek zajema analizo temeljne pravice do pravnega sredstva in osvetljuje opredelitve pravnih sredstev v okviru upravnega postopka, kot jih določa ZUP. Izhodišče je postavljeno na edino redno pravno sredstvo znotraj upravnega postopka in sicer pritožbo. Pristojni organi oz. pooblaščene uradne osebe lahko zaradi vrste razlogov, od katerih so najpogostejši različno razumevanje,…

Upravna pisanja

Upravna pisanja Zaključek vsakega upravnega postopka se zrcali v obliki posamičnega upravnega akta, t.j. ali odločba, s katero organ odloči o predmetu postopka, ali sklep, s katerim organ odloči o procesnih vprašanjih. Tako odločba kakor sklep imata točno določene obvezne sestavine, vrstni red in vsebino. Odsotnost kakšnega od obveznih delov upravnih aktov (npr. obrazložitev, datum, itd.)…

Osebno dopolnilno delo – novosti v 2015

Spoštovani, kot smo že pisali, se s koncem junija 2015 končuje prehodno obdobje za izvajalce osebnega dopolnilnega dela in se za vse izvajalce uveljavljajo novosti, katere smo za vas opisali v nadaljevanju. Vabljeni k branju! Osebno dopolnilno delo – kaj je to? Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v…

Pravica do zastopanja in pomoči

Pravica do zastopanja in pomoči Prispevek zajema analizo pravice do zastopanja in pomoči stranki, nudeno preko organa ali kot to določa ZUP. Tako imajo zakonsko določeni akterji vedno možnost, da se pred organom zastopajo sami ali preko zastopnika/pooblaščenca oz. si v določenih primerih zagotovijo strokovnega pomočnika. V prispevku je opredeljen pojem načela varstva pravic strank…

Udeleženci v upravnem postopku

Udeleženci v upravnem postopku Prispevek zajema analizo instituta udeležencev, ki nastopajo znotraj upravnega postopka, t.j. organa, stranko in stranskega udeleženca ter ostale udeležence. Opredeljen je pojem stranke in stranskega udeleženca, njune lastnosti, ki so potrebne za udeležbo v upravnem postopku, specifike postopkov z več kot eno stranko, specifičen položaj in procesne pravice stranskega udeleženca in…

Pravica do vpogleda

Pravica do vpogleda (v zadevo) Prispevek zajema analizo pravice do vpogleda v zadevo, ki v okviru upravnega postopka zajema vpogled v dokumente, dostop do informacij javnega značaja, obvestilo o poteku postopka in obvestilo o zadržanju izvajanja predpisa. Tako imajo zakonsko določeni akterji vedno možnost vpogleda v tekočo upravno zadevo, poleg tega pa morajo biti obveščeni…

Pravica do zaslišanja

Pravica do zaslišanja (ali Pravica biti slišan ali Pravica do izjave) Prispevek zajema analizo temeljnega načela zaslišanja stranke, ki v upravnem postopku predstavlja najpomembnejšo procesno pravico posameznikov. Stranki omogoča vlogo subjekta in varuje njegovo osebno dostojanstvo. Vsebuje procesne pravice, ki stranki neposredno omogočajo aktivno sodelovanje v postopku. V nadaljevanju pa je na njegovem temelju izpeljana množica…

Upravni postopek kot mehanizem varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Upravni postopek kot mehanizem varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin Prispevek zajema kratko predstavitev upravnega prava in upravnega postopka in je namenjen razjasnitvi področja in njegovo približanje »laični« javnosti. V zadnjih desetletjih smo priča državnemu poseganju in urejanju vse več področij družbenega življenja. Posledično se je tudi upravni postopek vnesel v vse pore družbenega delovanja.…

Vloga mednarodnih organizacij za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Človekove pravice in globalizacija Človekove pravice in temeljne svoboščine so koncept, ki se na državni ravni uveljavlja šele zadnjih nekaj stoletij, pravno gledano pa okoli 50 let, ko sta bili na ravni Organizacije združenih narodov sprejeti pravno zavezujoči konvenciji in sicer Mednarodna konvencija o državljanskih in političnih svoboščinah ter Mednarodna konvencija o ekonomskih, socialnih in kulturnih…