ursa_zavod_up_2016

Oddelek za raziskave in razvoj 

E: ursa@zavod-up.si  M: +386 31 331 558

Urša Jeretina

 

 

Urša Jeretina je diplomirala na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, magistrski študij pa uspešno zaključila kot ena najboljših študentk na Fakulteti za upravo na Univerzi v Ljubljani, s strani katere je prejela več nagrad: v letu 2012 za najuspešnejšo študentko 1. letnika, leta 2013 za študentko najuspešnejše študijske skupine projekta: Uporabna rešitev in leta 2016 še Prešernovo nagrado za zaključno delo magistrskega študija. Sodeluje v različnih projektih predvsem s področja upravnega procesnega prava in alternativnega reševanja sporov ter obiskuje različne strokovne konference in delavnice v okviru Univerze v Ljubljani, Univerze v Zagrebu, Univerze na Dunaju ter drugih zasebnih institucij. Ob magistrskem študiju se je usposobila za mediatorko (osnovno in dodatno usposabljanje) v okviru Zavoda Rakmo ter Hrvaškega združenja za mediacijo (Hrvatska udruga za mirenje – HUM, Zagreb). Poleg študijske izmenjave v okviru programa Erasmus na Pravni fakulteti v Zagrebu je uspešno opravila tudi Erasmus študijsko prakso ter nadaljnjo strokovno usposabljanje na Hrvatski udrugi za mirenje (HUM – Croatian Mediation Association – CMA). Svojo študijsko pot uspešno nadaljuje na doktorskem študiju v okviru Univerze na Dunaju (Fakulteta za socialne vede). V okviru Zavoda UP skrbi predvsem za raziskave in razvoj inovativnih projektov s področja upravljanja ter upravnega procesa.

 

Avtorice/avtorji prispevkov v Bazi znanja Zavoda UP:

Vanja Škofic

 

 

 

 

Vanja Škofic je magistrica upravnih ved, ki je leta 2014 ob delu zaključila izredni študij na Fakulteti za upravo na Univerzi v Ljubljani kot najboljša diplomantka in istega leta prejela še Prešernovo nagrado za zaključno delo. Že več kot desetletje opravlja delo kot policistka, pri čemer se je na eni strani seznanila z načinom, obliko in specifiko delovanja največjega represivnega organa v državi, na drugi strani pa z zagotavljanjem in uporabo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Delo na različnih področjih omenjenega poklica ji je prineslo spoznavanje in uvid v različne življenjske situacije ter širok spekter znanja predvsem na področju kazenskega prava in prekrškovno-procesnega prava. V okviru obštudijskih dejavnosti si je pridobila tudi znanja in izkušnje, ki se nanašajo na reševanje upravno postopkovnih problemov v dejanskih situacijah. Trenutno opravlja delo vodje policijskega okoliša na mestni policijski postaji, kjer je v ospredju preventivno delovanje izkazano predvsem v obliki predstavljanja različnih projektov, predavanj, sestankov, pisanju člankov, nudenju pravne pomoči, itd. Znanja s področja dela in študija združuje v sodelovanju z Zavodom UP, kjer za vas pripravlja informativne in aktualne prispevke iz vsem nam skupnih (u)pravnih področij.

Petra Grum

 

 

 

 

Petra Grum je diplomantka Fakultete za upravo na Univerzi v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje magistrski študij s področja upravnih ved. V karieri se je ukvarjala s področjem tujcev in tujskega prava ter mednarodno zaščito, med drugim je opravljala prakso v Sektorju za mednarodno zaščito na Ministrstvu za notranje zadeve. V času podiplomskega študija se je usmerila na raziskovanje področja učeče se organizacije in upravljanja terjatev ter izterjave neplačanih terjatev in pomoči tujcem pri pridobivanju dovoljenj za delo in prebivanje v Republiki Sloveniji.

slika_marjetazibertMarjeta Žibert

 

 

 

 

Marjeta Žibert je podiplomska študentka Skupnega magistrskega študija Management v upravi  na Fakulteti za upravo, kjer je dodiplomski študij zaključila kot najuspešnejša diplomantka univerzitetnega študijskega programa z diplomsko nalogo s področja kompetenc diplomantov.  V času študija je aktivno sodelovala kot tutorka pri predmetu Statistika in Kvantitativne metode, v karieri si je nabirala še dodatne izkušnje z delom v lokalni samoupravi, kjer je spoznavala ustroj in organizacijsko kulturo zaposlenih v javni upravi na lokalni ravni.

NF_obrazna

Nika Fabjančič

 

 

 

 

Nika Fabjančič je leta 2015 z odliko zaključila magistrski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, v svoji magistrski nalogi pa se je lotila področja nasilja v družini, ki jo strokovno najbolj zanima. Poleg tega je njen fokus usmerjen tudi v širše področje prava socialne varnosti in varstva ranljivih skupin ljudi, kjer aktivno deluje v različnih oblikah, tudi z objavljanjem prispevkov v Bazi znanja Zavoda UP in drugih podobnih publikacijah.

obrazna_slika_BK

Barbara Kolman

 

 

 

 

Barbara Kolman je diplomantka Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala s področja kršitev človekovih pravic v upravnem postopku. Njena zanimanja segajo na več področij različnih pravnih panog, predvsem upravno-procesnega prava in delovnopravne zakonodaje, tako nadaljuje podiplomski študij na Evropski pravni fakulteti. Svojo karierno pot je že med študijem začela na Ministrstvu za javno upravo, sprva v Službi za splošne in kadrovske zadeve, kjer je dodobra spoznala izbirni postopek zaposlitve v državni upravi in pravne prvine kadrovanja, sedaj je zaposlena na Direktoratu za informatiko, kjer prijazno svetuje uporabnikom pri uporabi različnih državnih portalov.

Sonja Rebov

 

 

 

 

 

Sonja Rebov je septembra 2016 magistrirala na Fakulteti za upravo, Univerze v Ljubljani. Njeno zaključno delo na podiplomskem študiju z naslovom Raziskava etičnega ravnanja uslužbencev državne uprave in primerjava z zasebnim sektorjem, je temelj njenega nadaljnjega raziskovanja. Med študijem je opravljala raznovrstna dela, kjer se je srečala s področjem etike iz perspektive javnega sektorja, kot iz različnih perspektiv zasebnega sektorja, kar jo je usmerilo k njenem polju strokovnega raziskovanja in dela.

Sabina Homjak

 

 

 

 

 

Sabina Homjak končuje dodiplomski študij prava na Evropski pravni fakulteti. Do sedaj je sodelovala pri treh raziskavah, prvi dve na področju primerjalnega ustavnega prava, nazadnje pa še pri mednarodni raziskavi »Migration law« pod okriljem društva študentov prava ELSA. Je tudi usposobljena mediatorka. V svoji karieri je delala na različnih področji (turizem, administracija,  igralništvo) doma in v tujini. Tudi zaradi osebnih izkušenj se je srečala z upravnim postopkom. Ne samo zato, a tudi, vedno zagovarja človekove pravice in temeljne svoboščine, še posebej za najšibkejše družbene skupine.

 

Jure Trbič

 

 

 

 

Jure Trbič je diplomant Fakultete za upravo na Univerzi v Ljubljani, kjer zaključuje magistrski študij s področja upravnih ved. V svoji karieri je deloval na projektu reševanja upravnih postopkovnih problemov v sodelovanju s Fakulteto za upravo in Ministrstvom za javno upravo, poleg tega pa še na področju poštnih storitev, poučevanja, izvršilnih postopkov, pravnega svetovanja, promocije zdravja na delovnem mestu in priprave raznovrstne dokumentacije za stranke. Aktivno se ukvarja s področjem nevladništva kot član upravnih odborov oziroma zunanji sodelavec več nevladnih organizacij, sodeluje tudi v Državnem preventivnem mehanizmu pod okriljem Urada varuha človekovih pravic pri izvajanju nalog in pooblastil po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, je član različnih nadzornih komisij. Njegova posebnost je področje postopkovnega upravnega prava, sorodno tudi nepravdnih postopkov, kot so na primer izvršbe in priprava vlog oziroma pritožb ter področje nevladnih organizacij, promocije zdravja in človekovih pravic. Izvaja različne oblike izobraževanj in predava o temah povezanih s poslanstvom Zavoda UP. 

.